მოცემულ საიტზე წარმოდგენილი მონაცემები აღებულია საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროდან, როგორიცაა საჯარო რეესტრის ეროვნული საააგენტოს ვებ გვერდი - napr.gov.ge.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის 5.ვ. მუხლის თანახმად მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია თუ “მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა”.

Companyinfo.ge-ზე განთავსებული ინფორმაციის წაშლის მოთხოვნით, შეგიძლიათ მიმართოთ იმ ორგანოს, სადაც განაცხადეთ თანხმობა შესაბამისი ინფორმაციის საჯარო სივრცეში განთავსების შესახებ. ცვლილება ავტომატურად აისახება companyinfo.ge-ზე განთავსებულ მონაცემებში.

შესაბამისად, www.companyinfo.ge-ზე არსებული მონაცემებსა და საჯარო რეესტრის ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას შორის შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში შეგიძლიათ უზუსტობის გასწორების მიზნით მოგვწეროთ: info@transparency.ge;